O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Chotyłów jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej działającą na podstawie ustawy o lasach. Nadzorowana jest przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Chotyłów gospodaruje w lasach o powierzchni 13,3 tyś. ha, w których ok. 300 ha stanowi współwłasność z osobami fizycznymi.

Hodowla lasu

Hodowla lasu rozpoczyna się na szkółce od prac związanych z wysiewem nasion. Jednak właściwie prace hodowlane obejmują takie zabiegi, jak szeroko rozumiane odnowienia, następnie pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne i późne, czy wreszcie trzebieże wczesne i późne.

Ochrona lasu

Trzeba wspomnieć o jeszcze jednym czynniku, przed którym, lecz i dla którego należy chronić las. Tym czynnikiem jest CZŁOWIEK. Jego nierozważne, a czasem bezmyślne zachowanie powoduje nieodwracalne zmiany w ekosystemie leśnym. Jest on głównym sprawcą podpaleń oraz zaśmiecania terenów leśnych. Proceder nielegalnego wywożenia śmieci do lasu jest ogromny.

Użytkowanie lasu

W oparciu o etat zatwierdzony w Planie Urządzania Lasu na lata 2014 – 2023 Nadleśnictwo Chotyłów w roku 2014 planuje pozyskać 57300 m3 grubizny, z tego 36146 m3 grubizny iglastej i 21154 m3 grubizny liściastej.

Urządzanie lasu

Aktualny Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Chotyłów obowiązuje na lata 2014-2023. Zatwierdzony przez Ministra Środowiska stanowi podstawowy dokument na podstawie, którego prowadzona jest gospodarka leśna w Nadleśnictwie Chotyłów.

Łowiectwo

Na terenie Nadleśnictwa Chotyłów zlokalizowanych jest 10 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 8 kół łowieckich.

Ochrona przyrody

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Od dnia 01.01.2014 r. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bialskiego poprzez własne służby.