Web Content Display Web Content Display

Monitoring gospodarki leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2018 r. (wg. stanu na 31.12.2018 r.)

1. Zapas grubizny brutto: 3 001 195 m3;

2. Powierzchnia odnowień i zalesień: 117,15 ha;

3. Powierzchnia leśna wg gatunków panujących i klas wieku:

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących:

Powierzchnia lasów wg klas wieku:

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

    a) nasiona: 3 541 kg;

    b) zwierzyna: 0 szt;

    c) stroisz: 0 szt;

    d) choinki: 49 szt.

5. Produkcja sadzonek: 2 491,22 tys. szt.;

6. Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne: 28,85 ha;

7. Powierzchnia zabiegów ograniczenia foliofagów: 0 ha;

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 8 szt;

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF:

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 13 759 910,64 zł;

11. Pozyskanie drewna ogółem: 70,62 tys. m3;

12. Wielkość zatrudnienia ogółem: 41 etatów.